گردش در ایران - شهرك صنعتي علي آباد يا شهرك صنعتي پايتخت!

شهرك صنعتي علي آباد يكي از شهركهاي صنعتي  تابع شركت شهرك هاي صنعتي استان تهران بوده كه عمليات اجرايي شهرك مذكور  در سال 1370 در غرب شهر ايوانكي و در فاصله حدود 40 كيلومتري گرمسار و 55 كيلومتري شهر تهران در مساحت 370 هكتار شروع گرديده  و  زمين صنعتي آن برابر 245  هكتار مي باشد و تاكنون 220  هكتار آن واگذار و واحدهاي صنايع غذايي يا انتقالي  از تهران در آن در حال فعاليت هستند.

بر اساس آمار واطلاعات موجود در حال حاضر از تعداد 967 قرارداد واگذاري زمين ، تعداد 357 واحد صنعتي  با 4236 نفر شاغل  در اين شهرك فعال هستند.

اشتغال و فعاليت واحدهاي صنعتي شهرك تا تاريخ 31/06/89

تعداد كل قراردادهاي واگذاري

968

تعداد واحدهاي فعال

357

تعداد شاغلين فعلي

4236

تعداد شاغلين در بهره برداري كامل

37000

ماخذ : وبسايت شركت شهركهاي صنعتي استان تهران

اين شهرك از ابتدا در اراضي محدوده بخش ايوانكي احداث گرديد اما به دليل اينكه بخشي از صنايع انتقالي و آلوده كننده از تهران در آن مستقر شدند، اداره  آن توسط شركت شهرك هاي صنعتي صورت گرفت.

اين امر از همان ابتدا محل اختلاف مسئولين دو استان سمنان و تهران بوده است و مكاتبات و پيگيري هاي متنابهي از سوي دو طرف براي در اختيار گرفتن كامل آن صورت مي گرفت ولي با توجه به موانع قانوني از جمله قانون تقسيمات كشوري، الحاق آن به استان تهران تاكنون امكان پذير نشده است و  مردم و مسئولين استان سمنان  اصرار دارند با توجه به اينكه اين شهرك در محدوده اراضي استان سمنان واقع شده است ، لذا بر اساس ماده 14 قانون تقسيمات كشوري كه اعلام مي دارد: "رعايت محدوده كليه واحدهاي تقسيماتي براي تمامي واحدها و سازمان هاي اداري (اجرايي و قضايي) و نهادهاي انقلاب اسلامي لازم است" اداره اين شهرك بايد از همان ابتدا زير نظر  استان سمنان صورت مي پذيرفت. 

از سوي ديگر مسئولين استان تهران بر اساس رويه اشتباه سابق ، تقاضاي الحاق كامل اين شهرك (از نظر تقسيمات كشوري) را دارند ، درخواستي كه نياز به اصلاح محدوده شهرستان گرمسار و الحاق بخشي از محدوده  آن به شهرستان پاكدشت دارد .

اخيرا تابلو  اين شهرك به " شهرك صنعتي پايتخت" تغيير داده شده است . هرچند بر اساس مقررات موجود نامگذاري وتغيير نام واحدهاي زير مجموعه هر سازمان بر عهده همان سازمان است ولي با توجه به مباحث مذكور و حساسيت هاي موجود ، تغيير نام شهرك يادشده كه در راستاي  جداسازي آن  از شهرستان گرمسار  و الحاق آن  به استان تهران صورت مي پذيرد جاي تامل و سئوال دارد .

عليرغم مغايرت قانوني اداره شهرك صنعتي علي آباد با ماده 14 قانون تقسيمات كشوري كه تاكنون صورت گرفته است ، با توجه به وضعيت جغرافيايي و جريان باد غالب  تبعات منفي اين شهرك از نظر آلودگي هاي ناشي از فعاليت هاي صنعتي نيز همواره نصيب مردم ايوانكي و روستاهاي اطراف بوده است كه با منطق و عدالت نيز سازگار نيست.

همچنين با عنايت به سياست دولت مبني بر تمركز زدايي از تهران و سبك سازي اين شهر از جمعيت و كاهش ترافيك و آلودگي هوا و....  ، ادامه وضعيت موجود اداره شهرك صنعتي علي آباد  توسط شركت شهرك هاي صنعتي تهران با سياست هاي كلي دولت نيز در تضاد است.

چنانكه در حال حاضر حدود 357 واحد صنعتي و در آينده ، حدود 1000 واحد در اين شهرك فعاليت خواهند كردكه چنانچه امور اداري ،مالي،اجرايي بيمه و.... اين واحدها توسط شركت شهرك هاي صنعتي تهران صورت پذيرد ، ضمن اينكه بر خلاف اصل تمركز زدايي از تهران عمل شده است، به تمركز گرايي تهران نيز كمك ميكند.

لذا پيشنهاد مي شود در اجراي قانون تقسيمات كشوري و در راستاي سياست تمركززدايي و سبك سازي استان تهران و جلوگيري از سرگرداني مردم و صاحبان صنايع و سرمايه گذاران ، اذاره امور شهرك صنعتي علي آباد به استان سمنان واگذار شود.

                      يونس شاه حسيني

كارشناس ارشد برنامه ريزي شهري ومنطقه اي

                            


برچسب‌ها: شهرک صنعتی علی آباد, شهرک صنعتی پایتخت, گرمسار, ایوانکی
نوشته شده توسط یونس شاه حسینی  | لینک ثابت |